"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar�w Wiejskich: Europa Inwestuj�ca w obszary wiejskie."

Operacja maj�ca na celu:

ROZPOCZ�CIE PRZETW�RSTWA SUSZONYCH GRYZAK�W DLA PS�W W NOWOBUDOWANYM ZAK�ADZIE ORAZ INWESTYCJA ZWI�ZANA Z PRZECIWDZIA�ANIEM ZMIANOM KLIMATU

- wsp�finansowana jest ze �rodk�w Unii Europejskiej w ramach dzia�ania:

4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produkt�w rolnych, obr�t nimi lub ich rozw�j."

Cel szczeg�owy: poprawa konkurencyjno�ci poprzez wzrost warto�ci dodanej podstawowej produkcji rolnej.

Program Rozwoju Obszar�w Wiejskich na lata 2014-2020.

Witamy na stronie firmy P.U.H. "WASIU" Tomasz Wasilewski


Pragniemy zaoferowa� Pa�stwu r�norodne gryzaki dla ps�w. Wszystkie produkty s� w 100% naturalne, zdrowe i bez konserwant�w. Przygotowane s� z wieprzowiny, wo�owiny, drobiu, koniny i kr�lika. Gryzaki takie s� doskona�ym uzupe�nieniem diety dla ka�dego psa.

Firma obj�ta jest sta�� kontrol� weterynaryjn� i posiada zezwolenie na eksport do kraj�w Unii Europejskiej. Wszelkie procesy przygotowania i pakowania odbywaj� si� wg. �ci�le okre�lonych wymaga� i przy zachowaniu niezb�dnych warunk�w higieniczno-sanitarnych.

Towar pakujemy zgodnie z �yczeniem klienta (opakowania foliowe, worki, kartony).

Posiadamy w�asny transport, co umo�liwia dostarczenie towaru naszym klientom.


Kauartikel, Hundefutter, Tiernahrung, Tierbedarf